‘En matèria de qualitat ambiental, només tenim competències sobre sorolls i pudors’

El regidor, del grup d’ECP, és el responsable de Llicències, Activitats i Qualitat Ambiental i de Transparència i Bon Govern

José Domínguez es va incorporar al Ple al desembre del 2017, a mitjan de l’anterior mandat, en substitució del seu company de grup Sergi Martín
Recuperem a 'La Veu' l’espai de presentació dels regidors del govern municipal parlant amb José Domínguez (ECP), responsable de Llicències, Activitats i Qualitat Ambiental i de Transparència i Bon Govern, càrrec que comparteix amb la seva companya de grup Eva Manzano. Domínguez és regidor del consistori montcadenc des del desembre del 2017.
 
Quina és la funció genèrica de Llicències, Activitats i Qualitat Ambiental?
Garantir que les activitats instal·lades al municipi s’exerceixin amb les màximes garanties de seguretat, tranquil·litat i respecte al medi ambient.
Qualsevol negoci que s’estableixi al municipi ha de comptar, doncs, amb llicència d’activitats. Com es tramita?
A través de l’Ajuntament. Actualment, però, la majoria d’activitats no estan subjectes a la llicència. Per començar, n’hi ha prou amb presentar una declaració responsable o una comunicació prèvia. Aquesta mesura es va començar a aplicar al 2015 a través d’un canvi legislatiu per simplificar l’activitat administrativa de la Generalitat i dels ajuntaments catalans i amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica.
Però la llicència igualment acaba sent obligatòria.
Cal tenir-la, encara que no sigui exigible d’inici. Si passat un temps l’Ajuntament la requereix i no la rep, pot ordenar el cessament de l’activitat.
Hi ha una normativa genèrica per atorgar les llicències d’activitats o cada municipi té les seves?
N’hi ha una de general i comuna, tot i que, d’acord amb el principi d’autonomia municipal, cada ajuntament té un marge a través de les ordenances per regular aspectes de la seva competència, com ara els sistemes acústics o d’accessibilitat, per exemple.
Fins a quin punt l’Ajuntament pot limitar l’obertura de noves activitats?
Aquest àmbit està regulat de forma general i l’Ajuntament ha de vetllar pel compliment de la legalitat. Els límits els pot fixar a través de la normativa urbanística, fent plans d’usos.
Quina funció tenen aquests plans?
Regulen la implantació de les activitats, amb l’objectiu de compatibilitzar la vida quotidiana dels ciutadans amb les activitats empresarials, que generen llocs de treball i riquesa. Serveixen, per exemple, per limitar les distàncies entre determinants negocis i espais com ara escoles o zones residencials, etc.
Aquesta és l’eina que farà servir l’Ajuntament per impedir la proliferació de cases d’apostes, tal com es va aprovar al Ple de març?
Així és. Vam aprovar una moratòria d’un any en la concessió d’aquest tipus de llicències per definir un pla d’usos que determini la possible ubicació d’aquests negocis.
Pel que fa a la Qualitat Ambiental, què és el que regula l’Ajuntament? 
Les competències municipals en aquest àmbit són exclusivament en matèria de pudors i de sorolls. Les empreses que necessiten llicència ambiental per fer la seva activitat, com ara la cimentera, l’han de sol·licitar a la Generalitat. El litigi que tenim amb Lafarge-Holcim, pendent de sentència ferma del Tribunal Suprem, està precisament vinculat amb l’atorgament d’aquesta llicència, que es va fer en base a un estudi ambiental previ a la sol·licitud de l’autorització.
Respecte a la contaminació acústica que, segons denuncien els veïns, provoca la cimentera, hi ha prevista alguna actuació?
Tenim constància de les queixes que hi ha pel soroll de la instal·lació, especialment en horari nocturn. Per això, hem parlat amb la Diputació per instal·lar uns sensors a Can Sant Joan i fer noves medicions.
L’Ajuntament disposa de prou mitjans per controlar que les activitats en marxa compleixen amb el que marca la llicència sol·licitada?
A Montcada tenim 10 polígons industrials que sumen més d’un milió de m2 de sòl industrial, als quals s’han de sumar les activitats dins del nucli urbà com comerços, bars, petits magatzems… Ens aniria molt bé disposar de més personal per reforçar les inspeccions i tramitar expedients amb més agilitat.
Pel que fa a l’àmbit de Transparència i Bon Govern, quin són els objectius per a aquest mandat? 
Un dels principals és la creació de la comissió que vetlli pel compliment del codi ètic i la fiscalització dels càrrecs públics. També estem treballant per crear i mantenir la carta de serveis en un únic espai de la web municipal, facilitant així la consulta de la ciutadania.

Deixa un comentari